ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                    
                            ข่าวสาร อบต.หนองหมี
 

ข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 138 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 11 พ.ค. 2022
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงหินคลุก บ้านดอนไม้งาม ม.๖,ม.๙,ม.๑๔ เส้นไปแยกโนนเลา-คลองส่งน้ำ (บ.เหนือดแอ่) ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๔.๑๘ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 มี.ค. 2022
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงหินคลุก บ้านดอนไม้งาม หมู่ ๙ เส้นเชื่อมถนนลาดยาง ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม. ระยะทางรวม ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๙ ลบ.ม. (ตามแบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 มี.ค. 2022
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 พ.ค. 2022
 • วัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จำนวน ๑ ราย คือ นายวีระชัย จิตรมั่น อายุ ๒๘ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย เมื่อ 8 ก.ค. 2021
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 26 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กศ.มท 0816.2/ว311330/09/256530/09/2565
  2แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
  กค.มท 0803.3/ว311230/09/256530/09/2565
  3ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ
  สน.บถ.มท 0809.4/ว312830/09/256530/09/2565
  4การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
  กพส.มท 0810.7/ว311129/09/256530/09/2565
  5การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน] [เอกสารไฟล์ word]
  กสว.มท 0820.2/ว728930/09/256530/09/2565

  กิจกรรม อบต.หนองหมี

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน (e-Service)

  สำนักงานปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  รายงานประจำปี

  รายงานประจำปี 2562 อบต.หนองหมี

  ลิงก์ที่น่าสนใจ