ปรับปรุงล่าสุด 8 ก.ค. 2020 04:44:15 688

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

- ขั้นตอนและกำหนดเวลา การรับฟังปัญหา ข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือให้การสนับสนุนประชาชน

 

 

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 - ขั้นตอนการชำระ ภาษี โรงเรือน และ ที่ดิน

 - ขั้นตอนการชำระ ภาษี บำรุงท้องที่

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

- การขออนุญาต ด่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน

 - ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการดำเนินการยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/ รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

แผนภูมิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินการ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

- ขั้นตอนการรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก