รองปลัดราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นานอำเภอราษีไศล เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี เพื่อคัดเลือกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี

5 ม.ค. 2022 05:00:00 กิจการสภา อบต.หนองหมี 116
วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 นายทองธนา ซื่อสัตย์ รองปลัดราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นานอำเภอราษีไศล เป็นประธานในการประชุม...