ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
ไม่พบผลลัพธ์
แสดง 1 ถึง 20 จาก 138 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 11 พ.ค. 2022
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงหินคลุก บ้านดอนไม้งาม ม.๖,ม.๙,ม.๑๔ เส้นไปแยกโนนเลา-คลองส่งน้ำ (บ.เหนือดแอ่) ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๔.๑๘ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 มี.ค. 2022
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงหินคลุก บ้านดอนไม้งาม หมู่ ๙ เส้นเชื่อมถนนลาดยาง ปริมาณงาน ผิวจราจร หินคลุก ปรับเกลี่ยแต่ง จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗.๕๐ ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗.๕๐ ม. ระยะทางรวม ๒๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕.๐๙ ลบ.ม. (ตามแบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 25 มี.ค. 2022
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
 • จ้างโครงการเสริมผิวถนนคันดินลงลูกรัง บ้านโนนเจริญ หมู่ ๑๗ เส้นดอนปู่ตาหนองเอก ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.ระยะทางรวม ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๖.๑๑ ลบ.ม. (ตามแบบที่ อบต.หนองหมีกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 19 พ.ค. 2022
 • วัสดุก่อสร้างในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้คนพิการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จำนวน ๑ ราย คือ นายวีระชัย จิตรมั่น อายุ ๒๘ บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๓ ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย เมื่อ 8 ก.ค. 2021
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์