6 ต.ค. 2022 14:40:58 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 57

วันที่ 6 ตุลาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ขอรายสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตำบลและภารกิจกองช่าง ดังนี้
1.เส้นห้วยคุ้มทิศตะวันออกและทิศตะวันตกน้ำจากแม่น้ำมูลได้ทะลักและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้พื้นที่การเกษตรและคอกสัตว์เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
2. นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอหมี ได้มอบหมายให้ กองช่าง ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังพร้อมวางท่อคอนกรีต ณ บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม หมู่ที่ 11
3. ช่างประปา อบต.หนอหมี ได้ลงพื้นที่ ล้างถังประปาบ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 3
และลงพื้นที่ เปลี่ยนมาตรน้ำ ณ บ้านหนองนาคู หมู่ที่ 7