14 ก.ย. 2023 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 101

วันที่ 11-14 กันยายน 2566

               องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดยนายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆกิจกรรมเล่านิทานพื้นบ้าน กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน(ม้าก้านกล้วย กังหันลม) กิจกรรมดนตรีพื้นบ้าน(แคน โหวด)กิจกรรมทำขนมไทย (บัวลอยสายรุ้ง) กิจกรรมจริยวัตรของชาวพุทธ (ถวายภัตตาหาร ถวายเทียน ถวายสังฆทาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากครูภูมิปัญญา