30 ต.ค. 2023 16:23:26 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหมี 134

คู่มือการให้บริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) คลิกที่นี่

งานบริการของศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) งานบริการประชาชน คลิกที่นี่

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็กเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ประกาศเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)