16 ต.ค. 2023 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 217

วันที่ 9 -16 ตุลาคม 2566
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มอบหมายให้ ผช.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานจ้าง พร้อมด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันยุงลาย ม.1 - ม.18 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำ ยุงลาย และยังช่วยป้องกันโรคไข้เลือด