27 ต.ค. 2022 18:08:41 ข่าวสารประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.หนองหมี 43

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ร่วมประชุมสภา อบต.หนองหมี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และมอบเงินเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัยประจำปีงบประมาณ 2566) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี