4 ส.ค. 2021 15:32:36 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 103

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
ขอขอบคุณ ร้านค้าตี๋เล้าเจริญทรัพย์ ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ที่มอบนำ้ดื่มให้ อบต.หนองหมี จำนวน30แพ็ค 
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ ตำบล