27 ต.ค. 2023 12:14:26 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อบต.หนองหมี 399

วันที่ 27 ตุลาคม 2566
             องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี โดย นายศักดิ์สิทธิ์ ไม้งาม นายกอบต.หนองหมี ได้มอบหมายให้ นายวิชัย พลรักษ์ รองนายก อบต.หนองหมี และนายเกรียงศักดิ์ รัตนะวัน ประธานสภาฯ ร่วมเปิดการประชุมเสวนาขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมการดำเนินการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ โดยมีนายศักดิ์ศรี ช่วยสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อบต.เมืองแคน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วตำบลหนองหมี