แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

106055
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
44
81
44
105499
798
2974
106055
หมายเลขไอพี: 3.234.241.200
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 06:45:45

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  nopic
นางสาวปิยรัตน์  อุปพันธ์
ผู้อำนวยการกองการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
  อภนนท  สโพธนกวชาการศกษา
นายอภินันท์  สุโพธิ์
นักวิชาการศึกษา 
 
  nopic
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ประภาพร  โพธวฒนครผดแลเดก
นางประภาพร  โพธิวัฒน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
สเพญ  แพงพนมครผดแลเดก
นางสุเพ็ญ  แพ่งพนม
ครูผู้ดูแลเด็ก
อรตน  พรมเทศครผดแลเดก
นางอุรัตน์  พรมเทศ
ครูผู้ดูแลเด็ก
 นภาวรรณ โพธงามผช.ครผดแลเดก
นางนิภาวรรณ โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 รจรา  ประสารผช.ครผดแลเดก
นางรุจิรา  ประสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เสาวลกษณ สดใจผช.ครผดแลเดก
นางเสาวลักษณ์ สุดใจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160          โทร. 045 813 049