แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

092073
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
57
69
57
91535
1648
2497
92073
หมายเลขไอพี: 18.232.51.247
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-01-26 20:14:40

สำนักงานปลัด

  นางรจนา  ทองทพยปลด อบต
นางรจนา  ทองทิพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี 
 
   nopic
นางสาวพิสมัย  อาจสาลี
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
  นายสคนธ จตตมนนกพฒนาชมชน
นายสุคนธ์ จิตต์มั่น
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวคคนางค เสาเวยงจนท.วเคราะห
นางสาวคัคนางค์ เสาเวียง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 nopic
นางศศิธร  รัตนวงษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จาสบเอกธงชย บญอนทรจพง.ธรการ
จ่าสิบเอกธงชัย บุญอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
 อนศร องคะส ผช.นกวชาการเกษตร
อินศร อังคะสี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 นางยพน  นามปญญาผช.จนท.ธรการ
นางยุพิน  นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
nopic 
นายกิตติชัย  บุญเฮ้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทองคำ จตรมนพนกงานขบรถ
ทองคำ จิตรมั่น
พนักงานขับรถ
nopic
นายมนูญ  เถระพันธ์
พนักงานขับรถเครื่องจักรกลเบา 
นายอดมพร  ประถมนกการฯ
นายอุดมพร  ประถม
นักการภารโรง

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ