แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

106051
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
40
81
40
105499
794
2974
106051
หมายเลขไอพี: 3.234.241.200
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 06:15:51

ฝ่ายนิติบัญญัติ

  นายสมบรณประธานสภา
นายสมบูรณ์ ทองกลม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางพมพลาลยรองประธานสภา
นางพิมพิลาลัย ทองกลม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  นางรจนา ทองทพยปลด อบต
นางรจนา ทองทิพย์
เลขานุการสภา
 นายพนทอง โพธวฒนม.1
นายพินทอง โพธิวัฒน์
ส.อบต.หมู่ 1
  นายวชต เหงาโพธม.1
นายวิชิต เหง้าโพธิ์
ส.อบต.หมู่ 1
 นายมาลาม.1
นายมาลา จันสีชา
ส.อบต.หมู่ 1
   นายหาญ นนทะสารม.1
นายหาญ นันทะสาร
ส.อบต.หมู่ 1
นายสมรก วรโพดม.2
นายสมรัก วรโพด
ส.อบต.หมู่ 2
   
     
     
นายศรไสว หสดม.5
นายศรีไสว  หัสดี
ส.อบต.หมู่ 5
   
นายพรทพย แกวภกดม.6
นายพรทิพย์ แก้วภักดี
ส.อบต.หมู่ 6
   นายสมาน กองแกวม.6
นายสมาน  กองแก้ว
ส.อบต.หมู่ 6
นายสมเกยรต เชดชยม.7
นายสมเกียรติ  เชิดชัย
ส.อบต.หมู่ 7
  นางจนทรเพญ สาระวนม.7
นางจันทร์เพ็ญ  สาระวัน
ส.อบต.หมู่ 7
 นายบญศร โพธวฒนม.8
นายบุญศรี  โพธิวัฒน์
ส.อบต.หมู่ 8
   นายศกดศร เถระพนธม.8
นายศักดิ์ศรี  เถระพันธ์
ส.อบต.หมู่ 8
นายพสษฐ แกวภกดม.9
นายพิสิษฐ์  แก้วภักดี
ส.อบต.หมู่ 9
  นายสขสนต นนทะสารม.9
นายสุขสันต์  นันทะสาร
ส.อบต.หมู่ 9
 นายพรมมา โทนะพนธม.10
นายพรมมา  โทนะพันธ์
ส.อบต.หมู่ 10
  นายเทยบ ทาระบตรม.10
นายเทียบ  ทาระบุตร
ส.อบต.หมู่ 10 
 นายนสงเวยน ทองกลมม.11
นายนสังเวียน  ทองกลม
ส.อบต.หมู่ 11
  นายสงเวยน ทองกลมม.11
นายสังเวียน  ทองกลม
ส.อบต.หมู่ 11 
 นายสพจน กงแกวม.12
นายสุพจน์  กิ่งแก้ว
ส.อบต.หมู่ 12
  นายสมาน จตมนม.12
นายสมาน  จิตมั่น
ส.อบต.หมู่ 12 
 นายทรวง ประถมม.13
นายทรวง  ประถม
ส.อบต.หมู่ 13
   นายบญเทยม ศรทนตม.13
นายบุญเทียม  ศรีทนต์
ส.อบต.หมู่ 13
 นางดวงใจ ภสมหมายม.14
นางดวงใจ  ภูสมหมาย
ส.อบต.หมู่ 14
   นายสนน นนทะสารม.14
นายสนั่น  นันทะสาร
ส.อบต.หมู่ 14
 นางมะลวรรณ โทนะพนธม15
นางมะลิวรรณ  โทนะพันธ์
ส.อบต.หมู่ 15
   นายสมบต นามเจรญม.15
นายสมบัติ นามเจริญ
ส.อบต.หมู่ 15
นายฉลาด นามปญญาม.16
นายฉลาด นามปัญญา
ส.อบต.หมู่ 16
  นายสบรรณ รตนวรรณม.16
นายสุบรรณ  รัตนวรรณ
ส.อบต.หมู่ 16
 นายศรสวรรณ มลวงษม.17
นายศรีสุวรรณ  มูลวงษ์
ส.อบต.หมู่ 17
   นางราตร ชวยสขม.17
นางราตรี  ช่วยสุข
ส.อบต.หมู่ 17
นางลดดาวลย ศรแกวม.18
นางลัดดาวัลย์  ศรีแก้ว
ส.อบต.หมู่ 18
  นางสาวยพา พทธขนธม.18
นางสาวยุพา  พุทธขันธ์
ส.อบต.หมู่ 18

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160          โทร. 045 813 049