คณะผู้บริหาร

  นายยศพนธ
นายยศพนธ์ ศรีไสย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
โทร.06-1557-9963 
 
นายจฬา
นายจุฬา ทองกลม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี 
 นายอชส
นายอัชสิ จิตมั่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี
 นายแสนศร  ศรไชย
นายแสนศรี ศรีไชย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี