แผนพัฒนาท้องถิ่น

สำหรับสมาชิก

106129
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
118
81
118
105499
872
2974
106129
หมายเลขไอพี: 18.206.194.134
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-12 13:52:09

ข้อมูลสภาพทั่วไป

mini-central-logo

1  ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  บ้านแสนแก้ว  ตำบลหนองหมี 

อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ มีระยะห่างจากอำเภอราษีไศล ประมาณ  22  กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ   ประมาณ  25  กิโลเมตร

              2  เนื้อที่

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  25.17  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ    15,855  ไร่

              3  ภูมิประเทศ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่เป็นป่าอยู่ริมแม่น้ำมูล ประมาณ  850 ไร่ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน และมีอาณาเขตติต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

         ทิศเหนือ      จรด     ตำบลสร้างปี่               อำเภอราษีไศล       จังหวัดศรีสะเกษ

         ทิศใต้         จรด     ตำบลกุดเมืองฮาม         อำเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ

         ทิศตะวันออก จรด     ตำบลคอนกาม             อำเภอยางชุมน้อย   จังหวัดศรีสะเกษ

         ทิศตะวันตก  จรด     ตำบลส้มป่อย              อำเภอราษีไศล       จังหวัดศรีสะเกษ

4  ข้อมูลประชากร

1)  มี   18  หมู่บ้าน      จำนวนหลังคาเรือน   1,443      หลังคาเรือน

2)  จำนวนประชากรทั้งหมด    5,885    คน  รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองหมี

188

194

382

80

นายไพรัตน์    นารี

2

บ้านหัวดง

198

212

410

102

นายชัยณรงค์  โพธิวัฒน์

3

บ้านแสนแก้ว

205

199

404

106

นายถวิล        แก้วภักดี

4

บ้านเห็ดผึ้ง

167

204

371

92

นายสำเนียน   มีศิลป์

5

บ้านหนองก่าม

154

123

277

70

นายอนุชา      รัตนวัน

6

บ้านดอนไม้งาม

190

185

375

89

นายสมบูรณ์    คำเอี่ยม

7

บ้านหนองนาคู

67

55

122

47

นายสมัย        บุญพบ

8

บ้านหนองหมี

268

272

540

121

นายบุญเลิศ    คุณกาย์

9

บ้านดอนไม้งาม

165

159

324

82

นายสมพงษ์     นันทะสาร

10

บ้านหัวดง

154

158

312

68

นายพรมมา     โทนะพันธ์

11

บ้านเห็ดผึ้งน้อย

155

156

312

83

นายสุทธิโรจน์   อินทะเสน

12

บ้านนาเจริญ

147

141

288

69

นายสมพร        บุญยม

13

บ้านดงงาม

177

183

360

86

นายโสภณ     เถระพันธ์

14

บ้านงามเจริญ

163

162

325

83

นายละมุน      จิตมั่น

15

บ้านหนองหมี

134

141

275

64

นายวิเชียร      เถระพันธ์

16

บ้านดอนหาด

70

76

146

40

นายเกียรติศักดิ์  สารวัน

17

บ้านโนนเจริญ

168

176

344

83

นายธานตะวัน   จิตมั่น

18

บ้านดอนปู่ตา

151

168

319

78

นายสำอาง       สุดใจ

รวม

2,921

2,964

5,885

1,443

 

        (ข้อมูลจำนวนประชากร  ณ  เดือน เมษายน พ.ศ. 2556  สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง)

                                                3)  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  233    คน / ตารางกิโลเมตร  

4)  มีความหนาแน่นเฉลี่ย          4.11    คน / ครัว

5)  ข้อมูลสถิติประชากร  ต.หนองหมี  อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160          โทร. 045 813 049